back

16 серпня 2018

Інформація щодо реалізації Закону України «Про ринок електричної енергії»

13 квітня 2017 року було прийнято ЗУ №2019 «Про ринок електричної енергії», який набрав чинності (окрім деяких положень) 11 червня 2017 року.

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» на даний час здійснюється відокремлення видів діяльності з розподілу та постачання електричної енергії в енергопостачальних компаніях України. Тобто, послуги з постачання за вільними (ринковими) цінами та розподілу електричної енергі їнадаватимуться окремими суб’єктами господарювання.

На території області  вже функціонують дві компанії: ПАТ «Чернігівобленерго» - компанія з розподілуелектроенергії та експлуатації  електричних мереж, та новостворене  ТОВ «ЕНЕРА-Чернігів” - компанія з постачанняелектроенергії.При цьому слід зазначити, що  свою діяльність зможуть здійснювати інші постачальники  (згідно отриманих ліцензій)  Отже, постачання електричної енергії відтепер не буде монопольним. На сьогодні НКРЕКП видано більше 250 ліцензій підприємствам. (ДП «Профіт хаб» Чернігівської ТПП або інші). 

Споживач іелектричної енергіїзможуть самостійно, на безоплатних умовах змінювати постачальника електроенергії у порядку, передбаченому Правилами роздрібного ринку електроенергії (постанова НКРЕКП 14.03.2018 №312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»), одночасно Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ від 31.07.1996 № 28, норми яких передбачають обов’язкову відповідальність споживача за перевищення договірних обсягів споживання електричної енергії та потужності (у вигляді сплати постачальнику двократної вартості різниці фактично спожитої та договірної величин) втрачають чинність.

Споживачам  (крімпобутових та малихнепобутовихспоживачів) необхідно до 11 грудня 2018 року обрати та укластидоговірізпостачальникомелектроенергії.

Якщо ж споживач не обере електропостачальника, постачання електрично їенергіїйому буде здійснювати постачальник «останньої надії», визначенийна  територі їобласті, але впродовж не більше 90 днів.

Побутові та малі непобутові споживач ібудуть отримувати послуги з постачання електричної енергії у обраного постачальника або ж у постачальника універсальних послуг.

ТОВ «ЕНЕРА-Чернігів” упродовж двох років, після отримання ліцензії на провадження господарсько їдіяльності з постачання електричної енергії буде здійснювати постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню) та малим непобутовим споживачам (суб’єктам малого підприємництва, електроустановкиякихприєднані до системирозподілуелектричноїенергіїномінальноюнапругою не більше 1 кВ, якікупуютьелектричнуенергію для власногоспоживання) на умовахуніверсальноїпослуги. По закінченню зазначеногоперіодупроцесвизначенняпостачальникауніверсальнихпослуг буде відбуватися з урахуваннямвимогстатті 63 Закону, а саме – за результатами конкурсу, проведеногоу порядку, затвердженомуКабінетомМіністрівУкраїни. 

Постачанняелектричноїенергіїспоживачу буде здійснюватисьзгідно договору про постачанняелектричноїенергії з обранимелектропостачальником, за вільнимицінами.Крімпостачанняелектричноїенергіїпостачальникомуніверсальноїпослугиабопостачальником «останньоїнадії», ціни (тариф) якихформуютьсявідповідно до методики, затвердженоїНаціональноюкомісією, щоздійснюєдержавнерегулюванняу сферахенергетики та комунальнихпослуг.

Правові та економічні засади здійсненнязакупівельтоварів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальноїгромадиустановлює Закон № 922.

Так, вiдповiдно до абз. 2 та 3 ч. 1 ст. 2 Закону № 922 законодавецьвстановиввартіснімежі (пороги) застосування Закону № 922 в частиніпроведеннявідповідних процедур закупівель для замовників-бюджетників, а саме:

якщовартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнюєабоперевищує 200 тис. грн., а робіт — 1,5 млн грн.;

а такожвартіснімежі для застосування Закону № 922 замовниками, щоздійснюютьдіяльність в окремих сферах господарювання:

якщовартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнюєабоперевищує 1 млн грн., а робіт — 5 млн грн.

При цьому Законом № 922 передбачено, щоосновна процедура закупівель — цевідкриті торги, а переговорна процедура закупівлізастосовується як виняток за наявностіпідстав, передбачених у ч. 2 ст. 35 цього Закону. Одна з таких підстав — цевідсутністьконкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідокчогодоговір про закупівлюможе бути укладенолише з одним постачальником, за відсутності при цьомуальтернативи (п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону № 922).

Водночас в Законі № 922 законодавець установив, щоналежить до товарів, а що до послуг, та як замовникмаєвизначати предмет закупівлі.

Починаючи з 10.12.2018 р. замовникиукладають два різних договори: договір про закупівлюелектроенергії (як товару) з постачальникомелектроенергії та договір про закупівлюпослуг з розподілу з оператором розподілу.

При цьому в першомувипадку предметом закупівлі буде товар, а договірукладають за результатами відкритихторгів (абодопороговазакупівля, залежновідвартісних меж предмета закупівлі). У другому ж випадку предмет закупівлі — послуги, а договірукладатимуть за результатами переговорноїпроцедуризакупівлі (або за результатами допороговоїзакупівлі, залежновідвартісних меж предмета закупівліпослуг з розподілу).

(Для забезпечення потреби в електроенергії на 2018 рік замовники при закупівліелектроенергії з послугами на їїпостачаннязастосовують переговорну процедуру закупівлі (за наявностіпідстав для їїзастосування).

Відповідно до положень ч. 1 ст. 4 Закону № 2019 учасники ринку електричноїенергіїпровадять свою діяльність на ринку електричноїенергії на договірних засадах. Для забезпеченняфункціонування ринку електричноїенергіїукладаються, зокрема, таківидидоговорів:

— двостороннійдоговіркупівлі-продажу електричноїенергії (двостороннійдоговір);

— про наданняпослуг з розподілу;

— про наданняпослуг з передачі;

— про приєднання до системипередачі;

— про приєднання до системирозподілу;

— про постачанняелектричноїенергіїспоживачу;

— про постачанняелектричноїенергіїпостачальником «останньоїнадії».

При цьому, як передбачено ч. 1 ст. 56 Закону № 2019, постачанняелектричноїенергіїспоживачамздійснюєтьсяелектропостачальниками, якіотрималивідповіднуліцензію, за договором постачанняелектричноїенергіїспоживачу.

Договірпостачанняелектричноїенергіїспоживачуукладаєтьсяміжелектропостачальником та споживачем та передбачаєпостачаннявсьогообсягу фактичного споживанняелектричноїенергіїспоживачем у певнийперіод часу одним електропостачальником. Постачанняелектричноїенергіїспоживачамздійснюється за вільнимицінами (ч. 2 ст. 56 Закону № 2019).

Електропостачальник повинен буде розмістити у відкритомудоступі форму відповідного договору, щопропонуєтьсяспоживачам до укладення. До договору про постачанняелектричноїенергіїдодаютьсяпублічнікомерційніпропозиції. Договірміжелектропостачальником та споживачемукладається, як правило, шляхом приєднанняспоживача до розробленогоелектропостачальником договору на умовахкомерційноїпропозиції, опублікованоїелектропостачальником.

Договір про постачанняелектричноїенергіїпостачальникомуніверсальнихпослугукладається шляхом приєднання до умов договору про постачанняелектричноїенергіїпостачальникомуніверсальнихпослуг, опублікованого в засобахмасовоїінформації та на веб-сайтіпостачальника, шляхом оплати рахунка, отриманоговідпостачальникауніверсальноїпослуги, або фактичного споживання будь-якихобсягівелектричноїенергії, абопідписання заяви-приєднання до умов договору про постачанняелектричноїенергіїпостачальникомуніверсальнихпослуг.

У разіофіційногооприлюдненнякомерційноїпропозиціїелектропостачальник не має права відмовитиспоживачу у приєднаннідо договору на умовахцієїкомерційноїпропозиції, якщотехнічнізасобивимірювання та облікуелектричноїенергіїзабезпечуютьвиконання сторонами умов комерційноїпропозиції.

На вимогуспоживачаелектропостачальникмаєнадатиписьмовийпримірник договору, підписаний з його боку.

Провадженнядіяльності з постачанняелектричноїенергіїпостачальником за регульованим тарифом для непобутовихспоживачівздійснюватиметься до 11 грудня 2018 року на підставідіючих на момент набраннячинності Закону договорів.

До 11 грудня 2018 року постачанняелектричноїенергіїпобутовим та непобутовимспоживачамздійснюється за роздрібнимицінами, встановленими НКРЕКП, відповідно до законодавства.

При цьомузгідно з ч. 10 ст. 56Закону № 2019 жоднеположення договору постачанняелектричноїенергіїспоживачу не маєстворюватиобмеженьйого права на змінуелектропостачальника. Крім того, договір не можеміститиположення, щонакладаютьдодатковіфінансовізобов’язання на споживача, якийздійснюєзазначене право. В іншому ж разітакеположеннявважаєтьсянедійсним з моменту укладення договору.

Всівзаємовідносиниміжпостачальниками, споживачами та іншимиучасникамироздрібного ринку регулюються Законом України «Про ринокелектричноїенергії» та наступнимипідзаконними актами( Правила роздрібного ринку електричноїенергії,  Кодекс систем розподілу,  Кодекс комерційногооблікуелектричноїенергії, Порядок зміниелектропостачальника за ініціативоюспоживача, Мала система розподілу)

Як передбачено п. 84 ч. 1 ст. 1 Закону № 2019, споживач — цефізична особа, у тому числіфізична особа — підприємець, абоюридична особа, щокупуєелектричнуенергію для власногоспоживання.Споживачмає право, зокрема:

— купуватиелектричнуенергію для власногоспоживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умовиукладення ним договору про врегулюваннянебалансів та договору про наданняпослуг з передачіелектричноїенергії з оператором системипередачі, а у разіприєднання до системирозподілу — договору про наданняпослуг з розподілуелектричноїенергії з оператором системирозподілу; абокупуватиелектричнуенергію на роздрібному ринку у електропостачальниківабо у виробників, щоздійснюютьвиробництвоелектричноїенергії на об’єктахрозподіленоїгенерації, за правилами роздрібного ринку;

— змінюватиелектропостачальника на умовах, визначенихцим Законом та правилами роздрібного ринку;

— на відшкодуваннязбитків, завданихвнаслідокневиконанняйого контрагентами умов договорів, укладенихна ринкуелектричноїенергії.

Споживачзмінюєелектропостачальника на безоплатнійоснові у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку (ч. 1 ст. 59 Закону № 2019).

При цьому порядок зміниелектропостачальникамаєвизначати, зокрема:

1) умови та процедуризміниелектропостачальника;

2) положеннящодозабезпеченняналежного та достовірногокомерційногооблікуспоживача при змініелектропостачальника;

3) положеннящодообмінуінформацією при змініелектропостачальника;

4) права та обов’язкиелектропостачальників, оператора системипередачі та/або оператора системирозподілу, споживача при змініелектропостачальника.

Такожзвернітьувагу на те, щозмінаелектропостачальника за ініціативоюспоживачамає бути завершена у строк не більшетрьохтижнів з дня повідомлення таким споживачем про намірзмінитиелектропостачальника.

При цьому, як зазначено в ч. 4 ст. 59 Закону № 2019, електропостачальникзобов’язанийзабезпечуватипостачанняелектричноїенергіїспоживачу на умовах чинного договору до припиненняйогодії.

У 2019 роцінаберутьчинностінорми Закону № 2019, щододатковорозширятьможливістьспоживачамвибиратиспосібзакупівліелектроенергії. Так, у новіймоделі ринку електроенергіїзамовникизможутьвільнообираючиконтрагентів, укладатидвосторонні договори в довільнійформі та на умовах, щовизначаються за домовленістюсторін. При цьомувідповіднийдвостороннійдоговірмаєвстановлювати:

1) предмет договору;

2) цінуелектричноїенергії та/або порядок їїрозрахунку (формування);

3) обсягелектричноїенергії та графікипогодинногообсягукупівлі-продажу електричноїенергії;

4) строки та порядок постачанняелектричноїенергії;

5) порядок повідомлення про договірніобсягикупівлі-продажу електричноїенергії за укладенимдвостороннім договором;

6) порядок та форму розрахунків;

7) строки та порядок оформленняактівприймання-передачіобсягівкупівлі-продажу електричноїенергії;

8) права, обов’язки та відповідальністьсторін;

9) строк дії договору.

Разом з тимзамовникитакожзможутькупуватиелектроенергію на організованих сегментах ринку (наприклад, ринок «на добу наперед») за договорами купівлі-продажу з оператором ринку на умовах, однакових для всіхучасників такого ринку, та за ціною, сформованою за результатами проведенихторгів.

Відділ економічного розвитку, містобудування, архітектури та ЖКГ

райдержадміністрації