14 вересня 2017

Терміни і поняття, які можуть застосовуватися в процесі організаційного забезпечення заходів щодо врегулювання колективних трудових спорів(конфліктів)

Національна служба посередництва і примирення (далі – Служба) утворена Указом Президента України, як єдиний постійно діючий державний орган для врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі – Закон).

Головним завданням, покладеним на Службу державою, є сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин (далі – СТВ), запобігання виникненню та сприяння своєчасному вирішенню КТС(К), здійснення посередництва і примирення при вирішенні таких спорів, а також прогнозування їх виникнення.

З метою оперативного виконання своїх повноважень, в областях діють структурні підрозділи Служби – відділення Національної служби посередництва і примирення (далі – Відділення).

В процесі ускладнень стану СТВ та організаційного забезпечення заходів щодо сприяння вирішенню КТС(К), застосовуються певні терміни й поняття, визначені чинним законодавством.

Ускладнення стану соціально-трудових відносин – погіршення СТВ, що викликані суб’єктивними або об’єктивними чинниками економічного чи соціального характеру, що визначені у статті 2 Закону, які супроводжуються зростанням рівня протестної поведінки працівників та можуть призвести до виникнення КТС(К);

Чинники ускладнення стану СТВфактори, які призвели до погіршення стану соціально-трудових відносин, і були зумовлені однією з наступних причин:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

б) укладення чи зміна колективного договору, угоди;

в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

г) невиконання вимог законодавства про працю;

Підприємство — це самостійний суб'єкт господарювання, ство­рений компетентним органом державної влади або органом міс­цевого самоврядування чи іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійс­нення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої госпо­дарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами України.

Трудовий колектив підприємства – усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з підприємством. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні підприємством встановлюються статутом або іншим документом відповідно до вимог Господарського кодексу України, законодавства про окремі види підприємств, закону про трудові колективи.

Роботодавець – юридична особа (підприємство, установа, організація) або фізична особа-підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб.

Найманий робітник – це фізична особа, яка виконує роботу за наймом, уклала письмовий трудовий договір, контракт чи усну угоду з керівником підприємства будь-якої форми власності із визначенням умов трудової діяльності особи, за якою вона одержує обговорену при найманні оплату готівкою або в натуральному вигляді.

Строни КТС(К) на виробничому рівні – наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів, або первинна профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками організація та власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи представник.

На звернення представницького органу найманих працівників, профспілки, власника чи уповноваженого ним органу (представника) Відділення, в межах визначених повноважень:

  • здійснює аналіз причин ускладнення СТВ;
  • вивчає повноваження сторін СТВ, відповідність пропонованих вимог найманих працівників або профспілки положенням статей 2, 3 Закону;
  • надає консультативну допомогу у формуванні вимог найманих працівників, профспілки, процедури їх утворення;
  • готує пропозиції (рекомендації) щодо висунутих вимог.

Колективний трудовий спір (конфлікт) – це розбіжності, що виникли між сторонами СТВ, щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди, виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю.

 Момент виникнення КТС(К) – дата, коли уповноважений представницький орган найманих працiвникiв, категорiї найманих працiвникiв, колективу працiвникiв або профспiлки одержав вiд роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв повiдомлення про повну або часткову вiдмову у задоволеннi колективних вимог i прийняв рiшення про незгоду з рiшенням роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв або коли строки розгляду вимог, передбаченi Законом, закiнчилися, а вiдповiдi вiд роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв не надiйшло.

Рішення про вступ у КСТ(К) (із зазначенням: причин його виникнення; переліком вимог найманих працівників або профспілки; сторін спору та їх юридичні адреси) орган, який представляє інтереси найманих працівників або профспілки зобов’язаний у триденний строк письмово поінформувати власника чи уповноважений ним орган (представника), місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцем знаходження підприємства, установи, організації а також Відділення.

Здійснення комплексного аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог передбачає:

1.1. Здійснення аналізу з правових питань:

- аналіз змісту вимог щодо відповідності їх до положень статті 2 Закону;

- аналіз вимог щодо визначення сторін КТС(К) відповідно до положень статті 3 Закону (згідно з компетенцією власника або уповноваженого ним органу (представника) щодо вирішення цих вимог);

- аналіз відповідності формування і затвердження вимог положенням статті 4 Закону;

- аналіз правової обґрунтованості вимог із визначенням законодавчих та нормативно-правових актів, які було порушено власником або уповноваженим ним органом (представником), що спричинило виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин;

- аналіз дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників власником або уповноваженим ним органом (представником) та надання ним разом з прийнятим рішенням соціально-економічного обґрунтування положень статті 5 Закону;

- аналіз щодо наявності або відсутності факту неможливості розгляду та вирішення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) до вирішення іншої справи, що розглядаються в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.

1.2. Здійснення аналізу з питань аналітично-інформаційної діяльності:

- збір і опрацювання статистичної інформації стосовно вимог, висунутих найманими працівниками, профспілкою для їх порівняння, класифікації за змістом, характером, динамікою, за можливими засобами та термінами їх задоволення;

- соціально-економічний аналіз вимог тощо.

Результати здійсненого Відділенням аналізу з правових питань вимог, висунутих найманими працівниками, профспілкою подаються до НСПП разом з відповідним поданням щодо реєстрації КТС(К).

Вимоги, висунуті найманими працівниками, профспілкою відповідно до положень статей 2, 3, 4, 5 Закону, підлягають реєстрації згідно з пунктами 2, 3 та підпунктом 7.1 пункту 7 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом НСПП від 25.03.2014 року №21.

В подальшому, послідовність розгляд і вирішення КТС(К) регламентується визначеним порядком у відповідності до положень статей 7-16 Закону.

Відділення, згідно до вимог чинного законодавства, координує дії сторін СТВ та здійснює посередництво в реалізації комплексу заходів, спрямованих на сприяння вирішення КТС(К).

 

Відділення НСПП в Чернігівській області

 

***********************************************************************************

Основні напрями діяльності відділення НСПП

в Чернігівській області

 

  Відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області є структурним підрозділом Національної служби посередництва і примирення – постійно діючого державного органу для врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), утвореного Президентом України відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

  Відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством, головним завданням відділення НСПП є:

- сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин;

- запобігання виникненню та сприяння своєчасному вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів);

-  здійснення посередництва і примирення при вирішенні таких спорів (конфліктів);

- прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

  Виходячи із результатів діяльності відділення НСПП за 2017 рік, прогнозу стану соціально-трудових відносин на І півріччя 2018 року в трудових колективах підприємств, організацій та установ, розташованих на території області, відділення НСПП приділяє в роботі особливу увагу організації:

- налагодження більш плідної взаємодії, в межах компетенції, з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок та роботодавців;

- вивчення, виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), підготовки відповідних пропозицій, рекомендацій, надання консультативної допомоги зацікавленим сторонам трудових відносин;

- використання потенціалу всіх причетних до конфліктних ситуацій органів, організацій та установ заради взаємоприйнятних для сторін рішень по розв’язанню розбіжностей на доконфліктній стадії;

- активізації на місцях правового всеобучу представників найманих працівників, власників або уповноважених ними осіб з питань цивілізованого вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин в трудових колективах підприємств, організацій та установ області;

- популяризації та роз’ясненню законодавчих і нормативно-правових актів НСПП з питань здійснення примирних процедур у процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання їх виникненню через засоби масової інформації.

У випадку виникнення загострення стану соціально-трудових відносин у суб’єктів господарювання області просимо звертатися:

 

Адреса відділення НСПП в Чернігівській області:

14000 м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39.

 

Начальник відділення НСПП в Чернігівській області

Дєдіков Олександр Георгійович

 

Заступник начальника відділення НСПП в Чернігівській області

Максименко Марина Віталіївна,  тел. 77-62-77.

**********************************************************************

 

Стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях сфери житлово-комунального господарства Чернігівщини

 

На сучасному етапі розвитку підприємства житлово-комунального господарства (далі – ЖКГ) України функціонують у надзвичайно складних умовах. До сфери ЖКГ входять такі види діяльності: експлуатація житлового фонду, централізоване водопостачання і каналізація, міський електротранспорт, теплопостачання, газопостачання, дорожньо-мостове господарство і впорядкування, озеленення населених пунктів, освітлення вулиць тощо.

Сфера ЖКГ є найбільш технічно відсталою з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися.

Недосконалість системи управління призвела до того, що підприємства не спроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належного рівня та якості.

У сфері ЖКГ спостерігається поєднання проблем економічного, організаційного та технологічного походження. Головними з них є:

- застарілість та суттєвий знос житлового фонду;

- майже повністю відпрацьований ресурс всіх інженерних мереж;

- повільний темп проведення реформ у секторі;

- досить суттєво відчувається висока необізнаність населення щодо правил експлуатації та сумісного проживання, прав та обов’язків, щодо ОСББ і т.д.;

- обмежена кількість ефективно  діючих суб’єктів господарювання через високі ставки їх оподаткування;

- недосконале житлово-комунальне законодавство.

Особливості фінансового забезпечення житлово-комунальних підприємств полягають у тому, що їх діяльність регулюється органами місцевого самоврядування.

Крім того, населення недостатньо обізнане в порядку сумісної експлуатації житла, розвитку обов’язків щодо його утримання між мешканцями та обслуговуючими організаціями. В області досить низький рівень платоспроможності громадян, що приводить до зростання заборгованості по послугах ЖКГ.

Слід зазначити, що основним конфліктогенним чинником, що впливає на погіршення соціального становища в трудових колективах підприємств, залишається заборгованість із виплати заробітної плати. Причинами її утворення були і залишаються: збитковість фінансово-господарської діяльності внаслідок невідповідності затверджених тарифів за надані послуги їх собівартості; несвоєчасні, неповні розрахунки споживачів житлово-комунальних послуг; міськими радами різниці в тарифах; несвоєчасне проведення відповідних розрахунків міськими радами за надані послуги по благоустрою територій; недофінансування підприємств ЖКГ з бюджетів усіх рівнів; високий рівень зношеності основних фондів, старіння житлового фонду, комунікацій тощо; не вирішення належним чином та продовження накопичення соціально-побутових проблем.

Сукупність цих факторів призводить до ускладнення СТВ. Стурбованість щодо нинішнього критичного фінансового стану житлово-комунальних підприємств області викликана в першу чергу заборгованістю державного бюджету з фінансування житлових субсидій і пільг.

У таких складних фінансових умовах суб’єкти господарювання ЖКГ втрачають можливість належним чином якісно та в повному обсязі надавати послуги, зростає кредиторська заборгованість за енергоносії, через фінансову скруту немає можливості придбати обладнання та матеріальні ресурси для проведення запланованих робіт в літній період з підготовки інженерних мереж та об’єктів життєзабезпечення до експлуатації в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

В колективах порушується чинне трудове законодавство, виникає загроза звільнення працівників або скорочення робочого часу. Накопичується заборгованість по заробітній платі, що підвищує імовірність ускладнення становища в трудових колективах.

Тому, з метою вивчення стану СТВ та основних соціально-економічних проблем в колективах підприємств ЖКГ області працівниками Відділення проведено робочі зустрічі з головою обласної профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення В.Сальніковим, головою ФПО І.Москаленком, керівником департаменту ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації В.Кривенком. За результатами проведеної роботи були намічені спільні шляхи врегулювання розбіжностей мій найманими працівниками та роботодавцем.

Слід зазначити, що у 2017 році через порушення роботодавцем вимог колективного договору в частині оплати праці, Відділення сприяло вирішенню КТС(к) між найманими працівниками структурного підрозділу – робітники КП «Діловий центр» Чернігівської обласної ради та адміністрацією КП «Діловий центр» Чернігівської обласної ради.

З метою його вирішення Відділенням здійснювалися заходи в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно-правовими актами НСПП, а саме: надавалися консультації і роз’яснення сторонам спорів щодо порядку законного їх врегулювання; надсилалися рекомендації щодо утворення примирних органів і проведення примирних процедур; здійснювалося сприяння узгодженню позицій сторін спорів на всіх стадіях вирішення для вироблення взаємоприйнятих рішень тощо.

За участю Відділення було проведено ряд узгоджувальних та робочих зустрічей. Відпрацьовувалась взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців, з метою стабілізації стану СТВ. Здійснювалась робота по інформуванню громадськості стосовно діяльності НСПП й Відділення, формування громадської думки щодо необхідності правового вирішення КТС(к).

Залучивши конфліктуючі сторони до «круглого столу» з метою досягнення компромісних рішень, вдалося врегулювати існуючі розбіжності.

Наразі, на обліку Відділення продовжує перебувати стан СТВ у КП «Ріпкинське ЖЕД» і Ріпкинське КП «Водоканал», де причинами виникнення дестабілізаційного чинника – заборгованості із виплати заробітної плати є: невідшкодування субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на надання пільг і субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг; прострочена дебіторська заборгованість населення.

Слід відмітити, що незначна кількість випадків дестабілізації стану СТВ не є показником стабільності трудових відносин, а зумовлена загальним фактором пасивності найманих працівників та їх лідерів у захисті своїх прав.

З точки зору Відділення, найбільш результативним шляхом поліпшення ситуації у колективах підприємств, установ, організацій ЖКГ є своєчасне реагування на ускладнення СТВ ще на доконфліктній стадії.

У зв’язку із зазначеним, в сфері ЖКГ необхідна спільна наполеглива робота по вдосконаленню всього комплексу правових, економічних та соціальних чинників на всіх рівнях.

 

 

Б.Піроцький, головний спеціаліст відділення НСПП в Чернігівській області

 

**************************************************************************************************************

Розіжності між сторонами соціально-трудових відносин,

не вирішення яких має підстави для реєстрації

Національною службою посередництва і примирення

колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому та територіальному рівнях:

 

Встановлення нових або зміна існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, у т.ч.щодо:

- нормування і оплати праці;

- умов і охорони праці;

- регулювання режиму праці, тривалості робочого часу і відпочинку;

- забезпечення продуктивної зайнятості;

- поділу і кооперації праці;

- організації та обслуговування робочих місць;

- організації підбору персоналу та його розвитку;

- соціальних гарантій, компенсацій, пільг;

- комунально-побутового обслуговування;

- санітарно-побутового обслуговування;

- медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

- організації громадського харчування та питтєвого режиму на виробництві;

- участі трудового колективу в погодженні статуту (положення) підприємства (на державних підприємствах) або внесення змін до нього;

- участі трудового колективу в призначенні (обранні) керівника підприємства, установи, організації у випадках, передбачених чинним законодавством;

- в інших питаннях соціально-економічних умов праці та виробничого побуту

Укладення або зміни колективного договору, угоди:

-укладення колективного договору, угоди;

- внесення змін до колективного договору, угоди

Виконання колективного договору, угоди, або окремих їх положень:

  • на виробничому рівні:

- виконання положень колективного договору про забезпечення продуктивної зайнятості;

- виконання положень колективного договору про нормування і оплату праці , встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.) з них:

- щодо заборгованості із заробітної плати, своєчасної її виплати

- виконання положень колективного договору про умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;

- виконання положень колективного договору про зміни в організації виробництва і праці;

- виконання положень колективного договору про встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

- виконання положень колективного договору про забезпечення соціального страхування;

- виконання положень колективного договору про режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку;

- виконання положень колективного договору про умови та охорону праці;

- виконання положень колективного договору про забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

- виконання положень колективного договору про участь трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);

- виконання положень колективного договору про гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;

- виконання положень колективного договору про передбачені ним додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги;

- виконання положень колективного договору щодо інших питань стосовно регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин;

-з інших питань, передбачених колективним договором;

  • на територіальному рівні:

- виконання положень регіональної угоди про гарантії праці і забезпечення продуктивної зайнятості населення;

- виконання положень регіональної угоди про мінімальні соціальні гарантії оплати праці і доходів усіх груп і верств населення, які забезпечували б достатній рівень життя;

- виконання положень регіональної угоди про трудові відносини, режим роботи і відпочинку;

- виконання положень регіональної угоди про умови охорони праці;

- виконання положень регіональної угоди про житлово-побутове, медичне, культурне обслуговування, організацію оздоровлення і відпочинку;

- виконання положень регіональної угоди про передбачені нею вищі порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги;

-з інших питань регіональної угоди;

 

IV. Невиконання вимог законодавства про працю, в т.ч. з питань:

- гарантій при укладенні, зміні та припиненні трудових договорів (контрактів) найманих працівників;

- забезпечення зайнятості звільнених працівників;

- регулювання режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

- нормування і оплати праці;

- гарантій і компенсацій (пільг);

- охорони праці, в т.ч. щодо:

- відшкодування в установленому порядку шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я;

- гарантій щодо зайнятості, умов та охорони праці жінок;

- гарантій щодо зайнятості, умов та охорони праці молоді;

- надання пільг для працівників, які поєднують роботу з навчанням;

- гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;

- забезпечення державного соціального страхування;

-з інших питань, які регулюються чинним законодавством про працю

 

З метою уникнення загострення конфліктних ситуацій, відділення НСПП звертається до всіх заінтересованих сторін соціально-трудових відносин приділити особливу увагу питанням забезпечення реалізації державних соціальних гарантій у сфері праці на підприємствах, установах та організаціях районів і міст області відповідно до ст.24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

 

У разі виникнення передумов соціальної напруги та розбіжностей у трудових колективах підприємств, установ та організацій області (незалежно від форм власності і організаційно - правових форм господарювання) з питань порушення вимог законодавства про працю, колективних договорів, угод, тощо до відділення НСПП мають право звертатися як сторони конфлікту, так і органи влади, зацікавлені в стабілізації стану соціально-трудових відносин на відповідній території. Спеціалісти відділення НСПП завжди готові надати необхідні юридичні консультації і методичні рекомендації з метою сприяння вирішенню кожної конкретної проблемної ситуації у відповідності до Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

Відділення НСПП в Чернігівській області знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімн. 909; тел.: 77-62-77.