back

Прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у першому півріччі 2017 року в Чернігівській області

01 грудня 2016

Відділення НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) відповідно до покладених завдань, підготувало Прогноз можливих змін соціально-трудових відносин, ймовірності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у першому півріччі 2017 року. Метою цього дослідження є моделювання розвитку соціально-трудових відносин, окреслення можливих проблем, передбачення конфліктних ситуацій, здійснення превентивних заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) і своєчасного врегулювання розбіжностей між сторонами, попередження стихійних протестних дій найманих працівників, вироблення відповідних рекомендацій для зацікавлених органів державної влади, підприємств, установ та організацій.

Системний моніторинг стану і динаміки соціально-трудових відносин у ряді галузей економіки та в трудових колективах, здійснений працівниками Відділення упродовж січня-листопада 2016 року, свідчить, що ступінь соціального напруження в колективах коливався в залежності від фінансово-економічного стану конкретних галузей, підприємств та залежав від оперативності і дієвості реагування місцевих органів влади, власників підприємств на ускладнення соціального становища.

Основними чинниками, які гальмують економічний розвиток підприємств промисловості залишаються:

– недостатність (а в окремих підприємств відсутність) ринків збуту;

– недостатній обсяг замовлень на продукцію;

– недостатність обігових коштів у підприємств;

– застаріле енерговитратне виробництво з орієнтацією на виготовлення продукції з низькою доданою вартістю;

– відсутність державної підтримки українського товаровиробника;

– несвоєчасне повернення ПДВ, що призводить до вимивання обігових коштів підприємств та погіршує їх фінансовий стан;

– постійне зростання цін на енергоносії та комплектуючі для виробництва продукції, що призводить до здорожчання готової продукції і знижує її конкурентоздатність на ринках збуту.

Незбалансованість можливостей підприємств з потребами ринків збуту, інші проблеми виробничого та соціального характеру впливають на соціально-трудові відносини та викликають в окремих колективах їх нестабільність. На деяких великих промислових підприємствах зафіксовано значне зменшення обсягів виробництва продукції. Це суттєво позначилось на наповненні місцевих бюджетів і своєчасності виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, що призводить до зростання соціального напруження в колективах.

Упевнено почувалися підприємства, які вчасно переорієнтувалися на нові ринки збуту, знайшли інвесторів та нових партнерів. Проте, на промислові підприємства посилюється дія зовнішніх факторів, які спричинені втратою окремими підприємствами позицій на ринках збуту. Водночас відсутність обігових коштів на модернізацію виробництва, зниження його енергозатратності та на стандартизацію продукції перешкоджають швидкій переорієнтації на європейські ринки. За таких умов роботодавці змушені вдаватися до скорочення штатної чисельності і робочого часу, що призводить до зменшення доходів найманих працівників, надходжень до бюджетів і фондів. Враховуючи досвід попередніх років, Відділення прогнозує, що зниження обсягів виробництва на окремих підприємствах у першому півріччі 2017 року змусить їх власників оптимізувати свої витрати в першу чергу за рахунок скорочення робочого часу й персоналу. Криза зайнятості й надалі маскуватиметься під часткову зайнятість (неповний робочий день, тиждень та відпустки без збереження зарплати), що відобразиться на доходах працівників. Проте, розуміючи вплив зовнішніх факторів (звуження ринків збуту, обмеженість робочих місць) - наймані працівники трудових колективів протестних намірів швидше за все не виявлятимуть. Аналіз причин виникнення випадків дестабілізації, які перебували на обліку Відділення свідчить, що основним чинником виникнення ускладнень між працівниками та роботодавцями залишається наявність заборгованості із виплати заробітної плати, незадовільні темпи її погашення та порушення термінів виплати поточної зарплати.

На основі результатів моніторингу стану соціально-трудових відносин підприємств, установ, організацій області Відділення прогнозує ймовірність погіршення соціального мікроклімату у колективах таких адміністративно-територіальних одиниць: міст Чернігів, Ніжин та Прилуки, стан діяльності господарського комплексу яких у 2016 році майже не змінився і залишається складним.

Найбільші діючі підприємства – боржники області:

- в м. Чернігові (ПАТ «Чернігівський завод радіоприладів», Чернігівська філія приватного підприємства «Компанія «ІнексУкрПаркет»);

- в м. Прилуках (ПАТ «Завод «Будмаш», комунальне підприємство «Прилукижитлобуд», Прилуцька нафтогазорозвідувальна експедиція по випробуванню свердловин ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія»);

- в м. Ніжині (ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», Ніжинська нафтогазорозвідувальна експедиція по випробуванню свердловин ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія»).

Зменшення обсягів виробництва, невчасні розрахунки дебіторів за виконані роботи, нестача обігових коштів та деякі інші чинники призводять до скорочення чисельності працівників, застосування практики вимушеної неповної зайнятості працівників, зменшення рівня оплати праці, несвоєчасної та не у повному обсязі виплати заробітної плати, що ускладнює соціально-трудові відносини у колективах підприємств, установ, організацій.

За Прогнозними висновками Відділення, можливе виникнення ускладнень соціально-трудових відносин:

на виробничому рівні в розрізі видів економічної діяльності (галузей):

- в галузі добувної промисловості:

- в галузі освіти та охорони здоров’я:

на територіальному рівні:

- в установах та закладах освіти, охорони здоров’я районів (міст) області.

- в містах Чернігів, Ніжин, Прилуки.

За результатами аналізу інформацій, отриманих від обласних організацій профспілок і місцевих органів виконавчої влади та враховуючи дані власного моніторингу, Відділення прогнозує у першому півріччі 2017 року збереження соціальної напруженості в колективах бюджетної сфери (освіти, охорони здоров’я) через недостатнє фінансування, невдоволення рівнем заробітної плати в оплаті праці висококваліфікованих фахівців та допоміжного персоналу, а також оптимізацію мережі бюджетних установ (закриття, реорганізація, тощо). Викликає занепокоєння і стан справ на підприємствах комунальної власності.

Практика роботи підтверджує необхідність подальшого об’єднання зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок, роботодавців й Відділення, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин та сприяння здійсненню соціального діалогу у трудових колективах підприємств, установ, організацій області шляхом:

- внесення відповідних змін до Закону України «Про колективні договори і угоди» з метою посилення відповідальності соціальних партнерів за невиконання прийнятих ними колективних договорів (угод);

- вжиття заходів щодо дотримання бюджетного нормативу забезпеченості видатків на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист при формуванні бюджетів;

- вжиття додаткових заходів для ліквідації заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

- здійснення роботодавцями нових підходів до прийняття управлінських рішень;

- активізації роботи у напрямку підвищення рівня поінформованості громадян щодо механізмів захисту їхніх трудових прав; - сприяння ефективному використанню найманими працівниками та роботодавцями можливостей примирно-переговорного процесу на доконфліктній стадії з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); - посилення правової захищеності найманих працівників в процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), активне залучення для участі у примирних процедурах представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Відділення, діючи в межах повноважень і спираючись на взаємодію з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців, сприятиме збереженню атмосфери соціальної рівноваги в цілому на Чернігівщині та поліпшенню соціально-трудових відносин насамперед в тих колективах, стосовно яких в цьому Прогнозі зроблені відповідні застереження.

Заступник начальника відділення НСПП
в Чернігівській області М.Максименко