Сосницька РДА
Анонси


  Інформація, що має громадсько-суспільний інтерес

  Назад

  База даних доступності об’єктів громадського та житлового призначення

   

  Військова служба за контрактом у Збройних Силах України

  Порядок дії населення у випадку евакуації

  Загальні дії при виявленні вибухонебезпечних предметів

  Дії населення за сигналами оповіщення

   

  Стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях сфери житлово-комунального господарства Чернігівщини

   

  На сучасному етапі розвитку підприємства житлово-комунального господарства (далі – ЖКГ) України функціонують у надзвичайно складних умовах. До сфери ЖКГ входять такі види діяльності: експлуатація житлового фонду, централізоване водопостачання і каналізація, міський електротранспорт, теплопостачання, газопостачання, дорожньо-мостове господарство і впорядкування, озеленення населених пунктів, освітлення вулиць тощо.

  Сфера ЖКГ є найбільш технічно відсталою з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися.

  Недосконалість системи управління призвела до того, що підприємства не спроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належного рівня та якості.

  У сфері ЖКГ спостерігається поєднання проблем економічного, організаційного та технологічного походження. Головними з них є:

  - застарілість та суттєвий знос житлового фонду;

  - майже повністю відпрацьований ресурс всіх інженерних мереж;

  - повільний темп проведення реформ у секторі;

  - досить суттєво відчувається висока необізнаність населення щодо правил експлуатації та сумісного проживання, прав та обов’язків, щодо ОСББ і т.д.;

  - обмежена кількість ефективно  діючих суб’єктів господарювання через високі ставки їх оподаткування;

  - недосконале житлово-комунальне законодавство.

  Особливості фінансового забезпечення житлово-комунальних підприємств полягають у тому, що їх діяльність регулюється органами місцевого самоврядування.

  Крім того, населення недостатньо обізнане в порядку сумісної експлуатації житла, розвитку обов’язків щодо його утримання між мешканцями та обслуговуючими організаціями. В області досить низький рівень платоспроможності громадян, що приводить до зростання заборгованості по послугах ЖКГ.

  Слід зазначити, що основним конфліктогенним чинником, що впливає на погіршення соціального становища в трудових колективах підприємств, залишається заборгованість із виплати заробітної плати. Причинами її утворення були і залишаються: збитковість фінансово-господарської діяльності внаслідок невідповідності затверджених тарифів за надані послуги їх собівартості; несвоєчасні, неповні розрахунки споживачів житлово-комунальних послуг; міськими радами різниці в тарифах; несвоєчасне проведення відповідних розрахунків міськими радами за надані послуги по благоустрою територій; недофінансування підприємств ЖКГ з бюджетів усіх рівнів; високий рівень зношеності основних фондів, старіння житлового фонду, комунікацій тощо; не вирішення належним чином та продовження накопичення соціально-побутових проблем.

  Сукупність цих факторів призводить до ускладнення СТВ. Стурбованість щодо нинішнього критичного фінансового стану житлово-комунальних підприємств області викликана в першу чергу заборгованістю державного бюджету з фінансування житлових субсидій і пільг.

  У таких складних фінансових умовах суб’єкти господарювання ЖКГ втрачають можливість належним чином якісно та в повному обсязі надавати послуги, зростає кредиторська заборгованість за енергоносії, через фінансову скруту немає можливості придбати обладнання та матеріальні ресурси для проведення запланованих робіт в літній період з підготовки інженерних мереж та об’єктів життєзабезпечення до експлуатації в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

  В колективах порушується чинне трудове законодавство, виникає загроза звільнення працівників або скорочення робочого часу. Накопичується заборгованість по заробітній платі, що підвищує імовірність ускладнення становища в трудових колективах.

  Тому, з метою вивчення стану СТВ та основних соціально-економічних проблем в колективах підприємств ЖКГ області працівниками Відділення проведено робочі зустрічі з головою обласної профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення В.Сальніковим, головою ФПО І.Москаленком, керівником департаменту ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації В.Кривенком. За результатами проведеної роботи були намічені спільні шляхи врегулювання розбіжностей мій найманими працівниками та роботодавцем.

  Слід зазначити, що у 2017 році через порушення роботодавцем вимог колективного договору в частині оплати праці, Відділення сприяло вирішенню КТС(к) між найманими працівниками структурного підрозділу – робітники КП «Діловий центр» Чернігівської обласної ради та адміністрацією КП «Діловий центр» Чернігівської обласної ради.

  З метою його вирішення Відділенням здійснювалися заходи в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно-правовими актами НСПП, а саме: надавалися консультації і роз’яснення сторонам спорів щодо порядку законного їх врегулювання; надсилалися рекомендації щодо утворення примирних органів і проведення примирних процедур; здійснювалося сприяння узгодженню позицій сторін спорів на всіх стадіях вирішення для вироблення взаємоприйнятих рішень тощо.

  За участю Відділення було проведено ряд узгоджувальних та робочих зустрічей. Відпрацьовувалась взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців, з метою стабілізації стану СТВ. Здійснювалась робота по інформуванню громадськості стосовно діяльності НСПП й Відділення, формування громадської думки щодо необхідності правового вирішення КТС(к).

  Залучивши конфліктуючі сторони до «круглого столу» з метою досягнення компромісних рішень, вдалося врегулювати існуючі розбіжності.

  Наразі, на обліку Відділення продовжує перебувати стан СТВ у КП «Ріпкинське ЖЕД» і Ріпкинське КП «Водоканал», де причинами виникнення дестабілізаційного чинника – заборгованості із виплати заробітної плати є: невідшкодування субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на надання пільг і субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг; прострочена дебіторська заборгованість населення.

  Слід відмітити, що незначна кількість випадків дестабілізації стану СТВ не є показником стабільності трудових відносин, а зумовлена загальним фактором пасивності найманих працівників та їх лідерів у захисті своїх прав.

  З точки зору Відділення, найбільш результативним шляхом поліпшення ситуації у колективах підприємств, установ, організацій ЖКГ є своєчасне реагування на ускладнення СТВ ще на доконфліктній стадії.

  У зв’язку із зазначеним, в сфері ЖКГ необхідна спільна наполеглива робота по вдосконаленню всього комплексу правових, економічних та соціальних чинників на всіх рівнях.

   

   

  Б.Піроцький, головний спеціаліст відділення НСПП в Чернігівській області

   

  **************************************************************************************************************

  Розіжності між сторонами соціально-трудових відносин,

  не вирішення яких має підстави для реєстрації

  Національною службою посередництва і примирення

  колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому та територіальному рівнях:

   

  Встановлення нових або зміна існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, у т.ч.щодо:

  - нормування і оплати праці;

  - умов і охорони праці;

  - регулювання режиму праці, тривалості робочого часу і відпочинку;

  - забезпечення продуктивної зайнятості;

  - поділу і кооперації праці;

  - організації та обслуговування робочих місць;

  - організації підбору персоналу та його розвитку;

  - соціальних гарантій, компенсацій, пільг;

  - комунально-побутового обслуговування;

  - санітарно-побутового обслуговування;

  - медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

  - організації громадського харчування та питтєвого режиму на виробництві;

  - участі трудового колективу в погодженні статуту (положення) підприємства (на державних підприємствах) або внесення змін до нього;

  - участі трудового колективу в призначенні (обранні) керівника підприємства, установи, організації у випадках, передбачених чинним законодавством;

  - в інших питаннях соціально-економічних умов праці та виробничого побуту

  Укладення або зміни колективного договору, угоди:

  -укладення колективного договору, угоди;

  - внесення змін до колективного договору, угоди

  Виконання колективного договору, угоди, або окремих їх положень:

  • на виробничому рівні:

  - виконання положень колективного договору про забезпечення продуктивної зайнятості;

  - виконання положень колективного договору про нормування і оплату праці , встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.) з них:

  - щодо заборгованості із заробітної плати, своєчасної її виплати

  - виконання положень колективного договору про умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;

  - виконання положень колективного договору про зміни в організації виробництва і праці;

  - виконання положень колективного договору про встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

  - виконання положень колективного договору про забезпечення соціального страхування;

  - виконання положень колективного договору про режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку;

  - виконання положень колективного договору про умови та охорону праці;

  - виконання положень колективного договору про забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

  - виконання положень колективного договору про участь трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);

  - виконання положень колективного договору про гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;

  - виконання положень колективного договору про передбачені ним додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги;

  - виконання положень колективного договору щодо інших питань стосовно регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин;

  -з інших питань, передбачених колективним договором;

  • на територіальному рівні:

  - виконання положень регіональної угоди про гарантії праці і забезпечення продуктивної зайнятості населення;

  - виконання положень регіональної угоди про мінімальні соціальні гарантії оплати праці і доходів усіх груп і верств населення, які забезпечували б достатній рівень життя;

  - виконання положень регіональної угоди про трудові відносини, режим роботи і відпочинку;

  - виконання положень регіональної угоди про умови охорони праці;

  - виконання положень регіональної угоди про житлово-побутове, медичне, культурне обслуговування, організацію оздоровлення і відпочинку;

  - виконання положень регіональної угоди про передбачені нею вищі порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги;

  -з інших питань регіональної угоди;

   

  IV. Невиконання вимог законодавства про працю, в т.ч. з питань:

  - гарантій при укладенні, зміні та припиненні трудових договорів (контрактів) найманих працівників;

  - забезпечення зайнятості звільнених працівників;

  - регулювання режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

  - нормування і оплати праці;

  - гарантій і компенсацій (пільг);

  - охорони праці, в т.ч. щодо:

  - відшкодування в установленому порядку шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я;

  - гарантій щодо зайнятості, умов та охорони праці жінок;

  - гарантій щодо зайнятості, умов та охорони праці молоді;

  - надання пільг для працівників, які поєднують роботу з навчанням;

  - гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;

  - забезпечення державного соціального страхування;

  -з інших питань, які регулюються чинним законодавством про працю

   

  З метою уникнення загострення конфліктних ситуацій, відділення НСПП звертається до всіх заінтересованих сторін соціально-трудових відносин приділити особливу увагу питанням забезпечення реалізації державних соціальних гарантій у сфері праці на підприємствах, установах та організаціях районів і міст області відповідно до ст.24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

   

  У разі виникнення передумов соціальної напруги та розбіжностей у трудових колективах підприємств, установ та організацій області (незалежно від форм власності і організаційно - правових форм господарювання) з питань порушення вимог законодавства про працю, колективних договорів, угод, тощо до відділення НСПП мають право звертатися як сторони конфлікту, так і органи влади, зацікавлені в стабілізації стану соціально-трудових відносин на відповідній території. Спеціалісти відділення НСПП завжди готові надати необхідні юридичні консультації і методичні рекомендації з метою сприяння вирішенню кожної конкретної проблемної ситуації у відповідності до Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

  Відділення НСПП в Чернігівській області знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімн. 909; тел.: 77-62-77.

  Назад

   

  19 Лютого 2018 08:41
  01 Лютого 2018 15:32
  29 Січня 2018 16:14
  25 Січня 2018 12:47
  25 Січня 2018 10:30
  25 Січня 2018 09:03
  15 Січня 2018 15:14
  05 Січня 2018 09:58
  20 Грудня 2017 08:45
  07 Грудня 2017 14:14
  17 Листопада 2017 09:06

  Як Ви оцінюєте Президентські реформи?